Inga skrupler i vapenhuset!

Inga skrupler i vapenhuset!

Texten i vapenhuset till S:t Nikolai kyrka i Halmstad innehåller osanningar och halvsanningar, som inte hör hemma i en omgivning, där alla tio Guds bud (t. ex. om falskt vittnesbörd) bör hållas heliga.

Se www.svenskakyrkan.se/halmstad/orgelfasad-2014.

Innehållet emanerar uppenbarligen från länsantikvarien, som insisterat på att Tengbom-fasaden (ritad av en ingenjör Robert Hult) skall återuppsättas. Fasaden går under namnet Tengbom, trots att den berömde arkitekten inte var nöjd med den.

När dåvarande bitr. länsantikvarien först befattade sig med ärendet, sade han som en självklarhet, att den gamla fasaden går inte att använda. Riksantikvarieämbetets (Raä) dåvarande orgelsakkunnige, Axel Unnerbäck, förklarade sig kunna godkänna den nya fasaden »med vissa ändringar».

Ingen inom kyrkan kunde i sin vildaste fantasi drömma om att Tengbom-fasaden långt senare skulle befinnas värd att bevara. Den har vanprytt kyrkorummet i flera decennier. Att en ny orgel skulle ha ett annat utseende var så självklart - väl även på den antikvariska sidan - att ingen kunde förutse att en konflikt dessvärre skulle uppstå.

Den nya orgelfasaden sägs skilja sig från den arkitektur som finns i kyrkan i övrigt. Tengbom-fasaden påstås däremot vara en integrerad del av »hel­heten» i kyrkorummet. Detta är befängt! Den nuvarande fasadens formspråk anknyter till klassiskt svenskt orgelbyggeri, t. ex. Olof Schwan. Jämför med orgelfasaden i Storkyrkan i Stockholm! Den nuvarande fasaden i S:t Nikolai ritades hos orgelbyggeriet i Nederländerna av Paul Boosman, som lät sig inspireras av den orgelbyggare, som för många år sedan var ansvarig för Nikolai kyrkas kororgel. Tengbom-fasaden är ett avskräckande exempel på tidstypisk utomkyrklig politiskt färgad idealbildning. Det är ingen hemlighet att den alluderar på den tyska örnen, symbol för den då ännu grasserande och framgångsrika nazismen.

Det nämns också att ett ryggpositiv skall återinstalleras. Det som fanns år 1941, när Tengbom-orgeln byggdes, var ett ryggpositiv med ett komplett pipverk men med stum fasad. Då Nils Hammarberg byggde sin orgel år 1958, återanvändes Tengbom-fasaden om än något modifierad för att passa till Hammarbergs orgel. Därtill behöll man ryggpositivets pipfasad, som kom att ingå som en stum kuliss i läktarbarriären; en rad pipor utan varje annan funktion än att samla damm. Att nu åter sätta upp något liknande är inte att handla i den franske orgelbyggaren Cavaillé-Colls anda och stil. Ett ryggpositiv hör snarare hemma i en tysk barockorgel och har inte mycket gemensamt med en symfonisk, romantisk fransk orgel.

I den nya läktarbarriären kommer ytterligare en blindfasad att infogas för att symbolisera tidigare ryggpositiv.

Påståendet att »piporna i fasaden inte tillhör orgelns starkare stämmor utan de så kallade principalerna», är naturligtvis befängt. Principalerna är och skall vara markanta och kraftfulla (starka)!

Orgelbyggaren, som efter långt motstånd nu - uppenbarligen för den snöda Mammons skull - låtit tubba sig att vandalisera och förvanska sitt eget verk och kyrkorummet, kommer att förlora sitt anseende i orgelkretsar. Ingen annan av tillfrågade seriösa orgelbyggare har - på goda grunder - förklarat sig beredd att utföra ombyggnaden.

Kyrkans företrädare har tyvärr agerat utan hänsyn till den förkrossande majoritet av halmstadborna, som till inget pris vill se en Tengbom-fasad i kyrkan. Med litet mer lokalhistoriskt perspektiv, civilkurage och uthållighet hade Kyrkan kunnat invänta preskriptionen hösten 2012. Då hade man inte behövt låta sig tvingas av länsantikvarien att slänga ut miljoner kronor på en fördärvlig aktion.

Nu är processen i gång, dessvärre väl utan återvändo.

Kan man inte då gratulera länsantikvarien, som fått igenom sin vilja? Jo, det kan man! Han har vunnit en seger och räddat sin prestige, åtminstone i ett kort perspektiv. Men segern är en pyrrus-seger till priset av förlorat anseende i orgelvärlden och bland antikvariekolleger i utlandet. Halmstadborna känner säkert inte till, vilken pinsam uppmärksamhet detta ärende tilldrar sig bland orgelsakkunniga och antikvarier i andra länder i hela världen.

Kyrkan har förmenats den självklara rätten att utse en egen expertkontrollant, som övervakar ombyggnaden. Det strider mot praxis och är inte acceptabelt.

Den förintande kritiken från 778 sakkunniga ligger tills vidare kvar på www.halmstadorgel.se.

KNUT KALIFF SÖREN ANGELDORFF


tillbaka / back