Svenska
Svenska

  English
English
  Deutsch
Deutsch

  Français
Français
NYTT VÅREN 2014: Informationen i S:t Nikolais vapenhus är ofullständig och bristfällig. Den får inte stå oemotsagd! I kyrklig miljö bör alla tio Guds bud hållas heliga, även det åttonde...

Läs mer (tills vidare endast på svenska):
Orgelfasad 2014 - officiell version
Inga skrupler i vapenhuset – vårt svar 
Antikvarierna insisterar: "Tengbom-fasaden" måste sättas upp!
Kritik från Mads Kjersgaard, Hans Hellsten, Svend Prip, biskopen i Göteborg m. fl. Läs deras kritiska yttranden! >> 

Till Styrelsen för Länsstyrelsen i Halland

 

Den nya orgeln / The new organ / Die neue Orgel / L’orgue nouvel

Disposition 
   

En petition med anledning av konflikten kring utformningen av läktarorgeln i S:t Nikolai kyrka i Halmstad

Undertecknade, som alla är orgelsakkunniga - kyrkomusiker, konsertorganister, orgelprofessorer, orgelbyggare eller på annat sätt starkt engagerade i orgelkonsten - vädjar härmed till Länsstyrelsens styrelse att dra tillbaka länsantikvariens (ytterst: Riksantikvarieämbetets) yrkande om återuppförande av den förra orgelns fasad alternativt att avstå från att kräva att det verkställs.

Till stöd för vår uppfattning anför vi följande:

Den juridiska hanteringen av ärendet befattar sig huvudsakligen med formalia och prövar inte i vad mån orgeln - under rimliga betingelser - verkligen kan byggas om och förses med den gamla fasaden. Såtillvida lämnar domsluten avgörande frågor obesvarade. Det är ofrånkomligt att dessa frågor diskuteras på ett sakkunnigt och realistiskt sätt.

Den äskade ombyggnaden av orgeln är helt verklighetsfrämmande och kan inte genomföras utan att inverka menligt på instrumentet, kyrkorummet och kyrkans musikliv - och detta till oförsvarligt höga kostnader i storleksordningen 4 miljoner kronor.

Att den nya orgeln som musikinstrument är överlägsen den gamla torde ingen kunna bestrida. Syftet med att låta bygga den var ju också att äntligen ge S:t Nikolai en fullvärdig läktarorgel.

Den gamla fasaden - känd under beteckningen tengbomfasaden - är inte ritad av Ivar Tengbom själv utan av en anställd, Robert Hult, på hans byrå. Tengbom var själv inte nöjd med den, så ej heller hans son eller sonson enligt senare uttalanden. Därmed blir det inte mycket kvar av argumentet, att den av pietet mot Ivar Tengbom måste bevaras, så mycket mindre som läktarbalustraden och den nytillkomna trappan upp till läktaren (bådadera godkända av de antikvariska myndigheterna, trappan uppförd av brandsäkerhetsskäl) redan genomgripande förändrat interiören i kyrkans västra del.

Den gamla orgeln / The previous organ / Die alte Orgel / L’orgue ancienTengbomfasaden

 • har absolut ingenting att göra med den nya orgeln, vare sig visuellt, klangligt-akustiskt eller orgelstilistiskt;
 • har stumma pipor med helt andra mensurer (mått) än de ljudande pipor ur den nya orgeln, som skulle tvingas in i den gamla fasaden;
 • är ett barn av sin tid och ett exempel på dekadent stil, gångbar under de tidiga krigsåren men oacceptabel vid varje annan tidpunkt. I så måtto är den (förhoppningsvis) unik, dock endast i negativ bemärkelse;
 • har inga stilelement gemensamma med kyrkorummet i övrigt och inte heller med någon orgelbyggartradition vare sig tidigare eller senare; talet om att den skulle vara en omistlig del av en arkitektonisk »helhet» är en efterhandskonstruktion, som faller på sin egen orimlighet;
 • har funnits i kyrkan ca 10% av den tid som kyrkan stått där. Idén att den för all framtid skulle vara omistlig där är givetvis absurd;

Ett återuppförande av den gamla fasaden innebär ett mer omfattande ingrepp i den nya orgeln än förslagsställarna tycks vilja begripa. Vitala delar av instrumentet måste byggas om, varigenom det påverkas synnerligen negativt. Den skada som skulle tillfogas den nya orgeln är irreversibel och oacceptabel. Den nya orgelns front är en integrerad del av instrumentets funktion, den kan inte enkelt bytas ut. Den gamla fasaden är däremot i ordets verkliga mening en »fasad», en skärm som utan funktion ställts upp framför den förutvarande orgeln.

Den nya orgeln är i sig ett instrument av hög konstnärlig kvalitet. Utan varje tvivel besitter det verkshöjd i den internationella upphovsrättslagstiftningens mening.

Vi tvingas här konstatera, att Raä:s s. k. orgelsakkunnige med sitt ställningstagande begått ett misstag, som allvarligt rubbar förtroendet för Raä:s sakkunskap och oväld på området. Mot detta står den grundliga analys, som den internationellt ansedde orgelexperten med 40 års erfarenhet, Svend Prip, utfört och den samlade sakkunskap, som vi undertecknare representerar.

Mot bakgrund av ovanstående vädjar vi undertecknare till Länsstyrelsens styrelse

 • att dra tillbaka länsantikvariens yrkande om återuppförande av den gamla fasaden och att lämna den nya orgeln i fred alternativt att avstå från att kräva att domslutet om ombyggnad av orgeln verkställs;
 • att bereda en delegation av oss undertecknare tillfälle att snarast personligen sammanträffa med Länsstyrelsens styrelse för att vid behov ytterligare framlägga saken.

Med vänlig hälsning

 

Comments (4)

 1. johannes:
  Apr 22, 2021 at 05:52 PM

  En notis. ÅÄÖ

 2. johannes:
  Apr 22, 2021 at 05:54 PM

  En kommentar till från formuläret.

 3. johannes:
  Apr 22, 2021 at 06:07 PM

  fff

 4. johannes:
  Apr 22, 2021 at 06:07 PM

  fff 2


Allowed tags: <b><i><br>Add a new comment:
tillbaka / back