Svenska
Svenska

  English
English
  Deutsch
Deutsch

  Français
Français
NYTT VÅREN 2014: Informationen i S:t Nikolais vapenhus är ofullständig och bristfällig. Den får inte stå oemotsagd! I kyrklig miljö bör alla tio Guds bud hållas heliga, även det åttonde...

Läs mer (tills vidare endast på svenska):
Orgelfasad 2014 - officiell version
Inga skrupler i vapenhuset – vårt svar 
Antikvarierna insisterar: "Tengbom-fasaden" måste sättas upp!
Kritik från Mads Kjersgaard, Hans Hellsten, Svend Prip, biskopen i Göteborg m. fl.
Läs deras kritiska yttranden! >>
 

Till Styrelsen för Länsstyrelsen i Halland

 

Den nya orgeln / The new organ / Die neue Orgel / L’orgue nouvel

Disposition 
   
En petition med anledning av konflikten kring utformningen av läktarorgeln i S:t Nikolai kyrka i Halmstad

Undertecknade, som alla är orgelsakkunniga - kyrkomusiker, konsertorganister, orgelprofessorer, orgelbyggare eller på annat sätt starkt engagerade i orgelkonsten - vädjar härmed till Länsstyrelsens styrelse att dra tillbaka länsantikvariens (ytterst: Riksantikvarieämbetets) yrkande om återuppförande av den förra orgelns fasad alternativt att avstå från att kräva att det verkställs.

Till stöd för vår uppfattning anför vi följande:

Den juridiska hanteringen av ärendet befattar sig huvudsakligen med formalia och prövar inte i vad mån orgeln - under rimliga betingelser - verkligen kan byggas om och förses med den gamla fasaden. Såtillvida lämnar domsluten avgörande frågor obesvarade. Det är ofrånkomligt att dessa frågor diskuteras på ett sakkunnigt och realistiskt sätt.

Den äskade ombyggnaden av orgeln är helt verklighetsfrämmande och kan inte genomföras utan att inverka menligt på instrumentet, kyrkorummet och kyrkans musikliv - och detta till oförsvarligt höga kostnader i storleksordningen 4 miljoner kronor.

Att den nya orgeln som musikinstrument är överlägsen den gamla torde ingen kunna bestrida. Syftet med att låta bygga den var ju också att äntligen ge S:t Nikolai en fullvärdig läktarorgel.

Den gamla fasaden - känd under beteckningen tengbomfasaden - är inte ritad av Ivar Tengbom själv utan av en anställd, Robert Hult, på hans byrå. Tengbom var själv inte nöjd med den, så ej heller hans son eller sonson enligt senare uttalanden. Därmed blir det inte mycket kvar av argumentet, att den av pietet mot Ivar Tengbom måste bevaras, så mycket mindre som läktarbalustraden och den nytillkomna trappan upp till läktaren (bådadera godkända av de antikvariska myndigheterna, trappan uppförd av brandsäkerhetsskäl) redan genomgripande förändrat interiören i kyrkans västra del.

Den gamla orgeln / The previous organ / Die alte Orgel / L’orgue ancienTengbomfasaden

  • har absolut ingenting att göra med den nya orgeln, vare sig visuellt, klangligt-akustiskt eller orgelstilistiskt;
  • har stumma pipor med helt andra mensurer (mått) än de ljudande pipor ur den nya orgeln, som skulle tvingas in i den gamla fasaden;
  • är ett barn av sin tid och ett exempel på dekadent stil, gångbar under de tidiga krigsåren men oacceptabel vid varje annan tidpunkt. I så måtto är den (förhoppningsvis) unik, dock endast i negativ bemärkelse;
  • har inga stilelement gemensamma med kyrkorummet i övrigt och inte heller med någon orgelbyggartradition vare sig tidigare eller senare; talet om att den skulle vara en omistlig del av en arkitektonisk »helhet» är en efterhandskonstruktion, som faller på sin egen orimlighet;
  • har funnits i kyrkan ca 10% av den tid som kyrkan stått där. Idén att den för all framtid skulle vara omistlig där är givetvis absurd;

Ett återuppförande av den gamla fasaden innebär ett mer omfattande ingrepp i den nya orgeln än förslagsställarna tycks vilja begripa. Vitala delar av instrumentet måste byggas om, varigenom det påverkas synnerligen negativt. Den skada som skulle tillfogas den nya orgeln är irreversibel och oacceptabel. Den nya orgelns front är en integrerad del av instrumentets funktion, den kan inte enkelt bytas ut. Den gamla fasaden är däremot i ordets verkliga mening en »fasad», en skärm som utan funktion ställts upp framför den förutvarande orgeln.

Den nya orgeln är i sig ett instrument av hög konstnärlig kvalitet. Utan varje tvivel besitter det verkshöjd i den internationella upphovsrättslagstiftningens mening.

Vi tvingas här konstatera, att Raä:s s. k. orgelsakkunnige med sitt ställningstagande begått ett misstag, som allvarligt rubbar förtroendet för Raä:s sakkunskap och oväld på området. Mot detta står den grundliga analys, som den internationellt ansedde orgelexperten med 40 års erfarenhet, Svend Prip, utfört och den samlade sakkunskap, som vi undertecknare representerar.

Mot bakgrund av ovanstående vädjar vi undertecknare till Länsstyrelsens styrelse

  • att dra tillbaka länsantikvariens yrkande om återuppförande av den gamla fasaden och att lämna den nya orgeln i fred alternativt att avstå från att kräva att domslutet om ombyggnad av orgeln verkställs;
  • att bereda en delegation av oss undertecknare tillfälle att snarast personligen sammanträffa med Länsstyrelsens styrelse för att vid behov ytterligare framlägga saken.

Med vänlig hälsning

 

Showing comments 1 to 200 of 778 | Next | Last
Lars Tallund

Organist

Hyvlaregatan 16, Norrköping
Comment
Reply #1 on : Wed September 26, 2007, 14:40:44
stephen farr

Director of Music

Guildford Cathedral
Comment
Reply #2 on : Wed September 26, 2007, 14:43:10
The case of the Halmstad instrument is an essential part of its design; it cannot simply be replaced by another facade. I hope it will be possible to reconsider this decision.
Gabriel Henningson

Frilansande kyrkomusiker och orgelentusiast

Holländareplatsen, Göteborg
Comment
Reply #3 on : Wed September 26, 2007, 15:06:23
Att förstöra denna fasad är ett brott mot allt bättre vetande och att tro att man kan utvinna det fantastiska och enastående klanger som nu finns i intstrumentet vid ett byte tillbaka till den gamla fasaden, är ju ett mkt dålig skämt. Att låta prestigen segra framför bättre vetande är ngt som varje tänkande individ bör uppfatta som en i milda ordalag fölust.
Hans-Ola Ericsson

Professor i solistiskt orgelspel vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet

Kolmilavägen 46, 94163 Piteå
Comment
Reply #4 on : Wed September 26, 2007, 15:09:25
Kai Niko Henke

Kantor und Organist

Schwachhauser Heerstraße 40, 28209 Bremen, Germany
Comment
Reply #5 on : Wed September 26, 2007, 15:18:59
Leitender Kirchenmusiker an St. Ansgarii Bremen
Reibjörn Carlshamre

Domkyrkoorganist

Skara pastorat, Box 133, 532 22 SKARA
Comment
Reply #6 on : Wed September 26, 2007, 15:41:18
Magnus Ricklund

Organist och lektor vid HSM,Göteborg

Villavägen 15, Lerum
Comment
Reply #7 on : Wed September 26, 2007, 15:51:44
Lionel Rogg

Titular of the Organ of the Victoira Hall Geneva, Prof. at the RAM London

38a route de Troinex CH 1234 Vessy Genève
Comment
Reply #8 on : Wed September 26, 2007, 16:13:09
The new façade looks beautiful !
The previous one looks terrible.
Good luck.

Lionel Rogg
Kerstin Ek

Domkyrkoorganist (pensionär sedan 2006)

S:ta Annagatan 23 c, 532 32 Skara
Comment
Reply #9 on : Wed September 26, 2007, 16:51:00
Lars Åberg

Domkyrkoorganist

Tinnerbäcksgränd 49, 587 50 LINKÖPING
Comment
Reply #10 on : Wed September 26, 2007, 16:59:55
Ärendet behöver inte kommenteras.
Mats Ericson

Organist i Stockholms Stadshus, f.d. domkyrkoorganist i Västerås

Thaliavägen 52, 167 75 Bromma
Comment
Reply #11 on : Wed September 26, 2007, 18:47:52
Sigvard Selinus

Organist S:t Johannes församling Stockholm och lärare i solistiskt orgelspel vid Ersta Sköndal Högskola

Adolf Fredriks kyrkogata 5, 111 37 Stockholm
Comment
Reply #12 on : Wed September 26, 2007, 18:54:38
Maria Forsström

Organist, sångare och dirigent

N Gubberogatan 9, 416 63 Göteborg
Comment
Reply #13 on : Wed September 26, 2007, 19:05:26
Från min konsert i Halmstad 25 augusti i år, minns jag hur enastående väl den nya orgelfasaden tog sig ut i denna ståtliga tegelkatedral.
Jurate Bundzaite

Organistin

Fabijoniskiu 8-3,vilnius , Lithuania
Comment
Reply #14 on : Wed September 26, 2007, 19:39:23
Johannes Bendtz

Organist

Svanen 81 Östra Stranden 30260 Halmstad
Comment
Reply #15 on : Wed September 26, 2007, 19:40:31
Länsstyrelsen i Halmstad har inte fattat att nuvarande orgelfasaden
komplementerar rummets karaktär. Ta till exempel orgelfasaderna i dessa länkar:

http://www.arpschnitger.nl/shamb01c.jpg

http://content.answers.com/main/content/wp/en-commons/d/dc/HaarlemOrgel.jpg

Länsstyrelsen verkar ej begripa att det som finns nu i Nikolaikyrkan i Halmstad är en ur konsthistorisk synvinkel perfekt lösning för rummets karaktär.

Men, kanske man skall erinra sig att Länsstyrelsen i frågor angående orgelbygge och anpassning efter rummets karatär har ingen expertkunskap att förlita sig på. Av den anledningen kan man förstå att dom vill hellre förstöra en fungerande orgelfasad och ersätta den med en ickefungerande attrap.
Peter Paul Schautes

Orgelfreund Ministerialrat a.D.

Hovener Strasse 68 D-41066 Mönchengladbach
Comment
Reply #16 on : Wed September 26, 2007, 23:37:37
Die Argumente in dem Protestschreiben an die Beziksregierung Halland sind so überzeugend, daß eine Wiederherstellung des alten Prospekts aus denkmalpflegerischen Gründen der Orgel in keiner Hinsicht einen Vorteil bringen würde, Hier verkehrt sich der Sinn sinnvoller Denkmalpflege in sein Gegenteil
Andrew Canning

Biträdande Domkyrkoorganist, i Uppsala, Universitetsorganist vid Uppsala Universitet

Kungsgatan 52d, 75321 Uppsala.
Comment
Reply #17 on : Thu September 27, 2007, 00:54:57
The new organ looks magnificent! Replacing the new organ case with the old facade would be quite ridiculous.
eneken berglund

domkyrkokantor i karlstad

kvistrumsgatan 3 653 49 Karlstad
Comment
Reply #18 on : Thu September 27, 2007, 08:49:12
Man kan inte kommentera ett sådant dumt förslag. Stoppa eländet innan det är för sent!
Anders Gustafsson Forslin

Stiftsmusiker (Stockholms stift), Organist i Järfälla kyrka. Konsertorganist, Civilingenjör

Stiftskansliet, Box 2016, 103 11 Stockholm
Comment
Reply #19 on : Thu September 27, 2007, 09:00:29
Tengbomfasaden passar vare sig tekniskt eller estetiskt till den nya orgeln. Fasadbytet skulle vara en orimlighet.
Torbjörn Gustavsson

Organist i Trefaldighetskyrkan, Kristianstad

Box 153, 291 22 Kristianstad
Comment
Reply #20 on : Thu September 27, 2007, 10:03:33
Henrik Cervin

Domkyrkoorganist i Göteborg 1979-2000 och lärare i solistiskt orgelspel vid Musikhögskolan där 1979-1996

Nordhemsgatan 41C, 41306 Göteborg
Comment
Reply #21 on : Thu September 27, 2007, 10:31:49
Britta Snickars

Organist i Strängnäs domkyrkoförsamling

Brinkska vägen 2, 645 30 Strängnäs
Comment
Reply #22 on : Thu September 27, 2007, 10:46:50
Scott Farrell

Organist and Master of the Music

Cathedral Church of St Nicholas, Newcastle Upon Tyne, NE1 1PF, UK
Comment
Reply #23 on : Thu September 27, 2007, 10:59:34
I was thrilled to give a recital on this organ just this Easter and was overwhelmed not just by the beauty of the sound, but by the beauty of the casework and the workmanship inside the instrument which no one but the organ builders will see. To do anything that would compromise what must be a national treasure is foolhardy indeed!
Torvald Johansson

Domkyrkoorganist i Strängnäs

Nabbgatan 1 2 tr, 645 30 Strängnäs
Comment
Reply #24 on : Thu September 27, 2007, 11:27:55
Gary Cole

Director, Regent Records (Choral and organ recordinds)

PO Box 528, Wolverhampton, WV3 9YW, UK
Comment
Reply #25 on : Thu September 27, 2007, 11:34:29
The new organ is a thing of great beauty.

The old organ case is absolutely hideous - but if the authoritoes want to preserve this could not the old facade be preserved in a museum?
Timothy Hone

Head of Liturgy and Music

33 The Close, Salisbury, SP1 2EJ
Comment
Reply #26 on : Thu September 27, 2007, 11:43:50
Christopher James Clifton

Domkantor, Molde domkirke

Kirkebakken 2, 6413 MOLDE
Comment
Reply #27 on : Thu September 27, 2007, 12:08:49
Dr Anthony Gritten

Organist

RNCM, 124 Oxford Road, Manchester, M13 9RD, UK
Comment
Reply #28 on : Thu September 27, 2007, 12:30:55
Philip Rushforth

Assistant Director of Music

12 Abbey Square, Chester
Comment
Reply #29 on : Thu September 27, 2007, 12:31:51
Jeremy Suter

Master of the Music

6 The Abbey, Carlisle CA3 8TZ
Comment
Reply #30 on : Thu September 27, 2007, 12:33:02
Johan Hammarström

Biträdande domkyrkoorganist i Västerås domkyrka

Västra kyrkogatan 10, 722 15 VÄSTERÅS
Comment
Reply #31 on : Thu September 27, 2007, 12:59:21
Håkan Martinsson

1982-2006 Bitr. domkyrkoorganist i Storkyrkan, Stockholm. Fr.o.m. ht 2006 orgellärare vid kantorsutbildningen på Oskarshamns Folkhögskola.

Kvarnviken 59272 Oskarshamn
Comment
Reply #32 on : Thu September 27, 2007, 13:09:20
Ingegerd Idar

organist i Skara domkyrka

Skara
Comment
Reply #33 on : Thu September 27, 2007, 13:18:00
Lawrence Tao

Wallis Organ Scholar

St John's College, Durham, UK
Comment
Reply #34 on : Thu September 27, 2007, 14:05:18
Gunnar Idenstam

Concert organist, composer and folk musician

Karlbergsvägen 51
Comment
Reply #35 on : Thu September 27, 2007, 14:07:12
This particular case is only one of many incredibly stupid decisions by RAÄ considering which instruments/facades are going to be preserved, renovated and restored, and what stops are permitted to be included in even a new organ etc.... and even the position/placement of a new organ!! The trend here in Sweden is to build or restore organs with such a limited repertoire that, in a global perspective, it makes the whole thing irritatingly provincial. There seems to be a cameradery of RAÄ, a few organ consultants and a few organ builders so fond of the type of organs built in Sweden around 1780-1850 with such a specification that even makes performing Bach´s music impossible, or at least, unattractive. And RAÄ:s argument that "even what is bad has the right to be preserved" is unbelievably stupid. I think that the discussion has to be taken down to what is, or should be essential: The music.

There might have been some formal mistakes in the Halmstad case, but they don´t motivate this stupid decision. Everyone can see that the new facade is more beautiful and in total harmony with the architecture of the church. To destroy the instrument to incorporate the old facade, and to that considerably high cost, would be a shame for organ art.
Alexander Meyer

Kantor und Organist

Auf der Burg 6, D-35066 Frankenberg/Eder
Comment
Reply #36 on : Thu September 27, 2007, 14:32:14
Brian Hepworth

Domkantor (vik.)

Fredensborgv.122, N-8005 Norge
Comment
Reply #37 on : Thu September 27, 2007, 16:08:37
Peter Nardone

Director of Music

53 New Street, Chelmsford, England
Comment
Reply #38 on : Thu September 27, 2007, 16:50:42
Surely common sense will prevail in this ridiculous situation. The present organ must be retained in the interests and integrity of the art and music of this place of worship.
Paul Hale

Cathedral Organist and professional Organ Consultant

Southwell Minster Nottinghamshire NG25 0HP, England
Comment
Reply #39 on : Thu September 27, 2007, 17:06:17
The idea of reinstating the façade of the previous organ flies in the face of any artistic common sense, fiscal prudence or respect for the work of fine craftsment and designers. Neither would it fit with the existing organ. Please think again.
Dr David Price

Organist of Portsmouth Cathedral, UK

Music Office, St Thomas St, Old Portsmouth
Comment
Reply #40 on : Thu September 27, 2007, 17:09:12
Hans Uwe Hielscher

Organist

Schlossplatz 4, D-65183 Wiesbaden
Comment
Reply #41 on : Thu September 27, 2007, 19:21:31
Didier MATRY

organiste St-Augustin à Paris

31, rue de Fontenay - 92140 Clamart (F)
Comment
Reply #42 on : Thu September 27, 2007, 22:05:31
Bjørn F. Boysen

Professor i orgelspill ved Norges musikkhøgskole, Oslo/Orgelsakkyndig

Huk Aveny 18
Comment
Reply #43 on : Thu September 27, 2007, 23:45:24
En helt ufattelig avgjørelse der man ønsker å bytte ut en sjeldent velproposjonert, enkel og samtidig flott orgelfasade med et monster. At den gamle fasaden skulle representere noen verdier verd å ta vare på, står for meg som et mysterium.

Lykke til med aksjonen. Alt annet en full seier ville være en ulykke for det vakre kirkerummet.
Gabriel Dessauer

Organist, Dozent J.Gutenberg-University, Mainz

Luisenstr. 31, D-65185 Wiesbaden, Germany
Comment
Reply #44 on : Fri September 28, 2007, 09:01:41
Jon Laukvik

Professor i orgelspill ved musikkhøyskolene i Oslo og Stuttgart

Alte Weinsteige 20, D-70180 Stuttgart
Comment
Reply #45 on : Fri September 28, 2007, 09:25:42
Flemming Dreisig

Domorganist

Skindergade 24, 1159 København K
Comment
Reply #46 on : Fri September 28, 2007, 10:02:41
The new facade corresponds with both the instrument and the room. This has a reasonable function!
The old facade doesn't correspond with anything. Put a copy of this on a museum, if absolutely wanted!!
Bjørn Andor Drage

Professor i orgelspill ved Musikkonservatoriet i Tromsø, orgelsakkyndig

Løvetannveien 7a, N-8004 BODØ
Comment
Reply #47 on : Fri September 28, 2007, 10:20:21
Harald Rise

Professor dr. art. i orgel, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), Trondheim

Væretrøa 29, 7054 Ranheim
Comment
Reply #48 on : Fri September 28, 2007, 11:15:46
Professor Graham Barber

Professor of Performance Studies. Organist, St. Bartholomew's Church, Armley

School of Music, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, U.K.
Comment
Reply #49 on : Fri September 28, 2007, 11:17:53
There can be no possible justification for re-instating the Tengbom façade, even if that were a serious practical possibility. Certainly, we need to preserve the very best organ cases, but this is not one of them. Surely, the new instrument embodies a much more important debt to the past in its synthesis of the sonic, the technological and the visual, and is, I submit, more 'historic' than its predecessor. I do urge the committee to re-consider their decision.
Svend Prip

Domorganist

Klosteret 26, Dk-6100 Haderslev
Comment
Reply #50 on : Fri September 28, 2007, 12:05:48
anders riber

ex-domorganist i Århus

skovagervej 11 8240 Risskov danmark
Comment
Reply #51 on : Fri September 28, 2007, 12:29:45
lasse hagström

organist och orgelpedagog

box 10 53202 axvall
Comment
Reply #52 on : Fri September 28, 2007, 12:53:30
Bengt Nilsson

Domkyrkoorganist

Salamandervägen 13 42336 Torslanda
Comment
Reply #53 on : Fri September 28, 2007, 13:21:51
Paul R Dewhurst

Organist & Director of Music, Pontefract Parish Church

Mirfield, West Yorks. UK
Comment
Reply #54 on : Fri September 28, 2007, 13:37:04
Mads Kjersgaard

Orgelbyggare

Gunstavägen 27, Funbo-Gunsta, 755 97 Uppsala
Comment
Reply #55 on : Fri September 28, 2007, 13:50:36
Jag har tagit detta ärende som utgångspunkt i inledningen till en större debattartikel "Mitt i en orgelkris?" som förväntas komma i höstnumret av tidskriften Orgelforum
Rolf-Åke Fält

Organist

Norumsgärde 46, 417 43 Göteborg
Comment
Reply #56 on : Fri September 28, 2007, 13:59:05
Hugh Morris

Assistant Organist, Hexham Abbey

3 Church Lane, Allerwash, Hexham, UK
Comment
Reply #57 on : Fri September 28, 2007, 15:26:36
Kåre Nordstoga

Domorganist

Hafrsfjordgt. 7, 0273 Oslo
Comment
Reply #58 on : Fri September 28, 2007, 15:40:29
Uff da.
Neil Weston

Director of Music, Our Lady of Hope Catholic Church, Potomac Falls, VA

46639 Algonkian Parkway, Potomac Falls, VA 20165
Comment
Reply #59 on : Fri September 28, 2007, 16:43:26
When I first read this I thought it must be a hoax, as I cannot imagine anyone demanding something so silly. The Senior County Antiquary ought to look at the issue again and realize what the most prudent solution would be. Clearly, this is not to replace a beautiful case with such an ugly pipe facade - for no discernible musical or artistic reason.
Freddy Samsing

Domorganist, Odense

Fangel Bygade 34, DK-5260
Comment
Reply #60 on : Fri September 28, 2007, 17:43:47
Absurd !!!
Katastrofal uvidenhed møder man på mange planer - beklageligvis
Carl Schwartz

organist

12802 Ruxton Road, Silver Spring, MD, USA 20904
Comment
Reply #61 on : Fri September 28, 2007, 18:07:23
The new facade is a beautiful thing and in harmony with the architecture of the building. The old facade is neither a good example of exposed pipe display nor pleasing to view.

The structure of a pipe organ and its visual aspect are an integral whole. It is not practical to make such a change demanded and it would destroy the integrity of the new instrument.
Gerts Gillberg

Organist

Box 183 541 24 Skövde
Comment
Reply #62 on : Fri September 28, 2007, 18:31:33
Peter Chatfield

Organist, St George's Church, Durham Road, Gateshead, England, NE9 5AJ

19 The Poplars, Gosforth, England, NE3 4AE
Comment
Reply #63 on : Fri September 28, 2007, 18:53:09
Unbelievable. Surely the money, if even available, could be better spent than hiding the wonderful new organ behind such an ugly and unfitting ancient facade.
Otto M. Krämer

Organist, Lecturer in Organ-Improvisation

D-47638 Straelen, Germany
Comment
Reply #64 on : Fri September 28, 2007, 19:11:20
I thought it's a joke - but it isn't---! Unbelievable..please re-consider the decision very soon!
There is no reason in changing that facade.
George Pickard

Organ scholar

Havikil Lodge, Havikil Lane, Scotton, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 9HN, ENGLAND
Comment
Reply #65 on : Fri September 28, 2007, 19:14:04
Keith Elphinstone Downie

Organist

16 Alverstone Avenue, Gateshead, Tyne & Wear, UK
Comment
Reply #66 on : Fri September 28, 2007, 19:38:02
So much for the state looking after church organs!!!
Peter Waugh

Organist; Chairman, Newcastle Society of Organists

20 Glendale Avenue, Newcastle upon Tyne, NE3 4RS, UK
Comment
Reply #67 on : Fri September 28, 2007, 19:39:05
Dora Petery

organist

Budapest 1154 Szerencs u. 153. Hungary
Comment
Reply #68 on : Fri September 28, 2007, 19:52:55
Grant Youngman

Organist, Organ Scholar, Organ Builder

Double Oak, Texas, USA
Comment
Reply #69 on : Fri September 28, 2007, 20:34:59
Johanna Holmlund Lindfors

Organist, Oscar Fredriks församling

Göteborg
Comment
Reply #70 on : Fri September 28, 2007, 21:22:13
Peter Hignett

Organist

Meadowlands, Lesbury, Alnwick, Northumberland, UK.
Comment
Reply #71 on : Fri September 28, 2007, 22:15:29
I hope the decision to replace this magnificent organ case will be reconsidered and a sensible outcome achieved. It would be unthinkable to put back something so ugly.
Thomas Neal

Composer & Organ Scholar, St Peter's Church Stockton-on-Tees

Hartburn, Stockton-on-Tees
Comment
Reply #72 on : Fri September 28, 2007, 22:42:35
Jens Christian Hansen

Kirkeministeriets orgelkonsulent 2002-2005

Sortmosevej 9, Vinkel, DK-8800 Viborg
Comment
Reply #73 on : Fri September 28, 2007, 22:43:26
It makes no sense at all to place bring back Tenboms facade, which has nothing to do with this unique organ. You would not find any similar example, neither in organbuilding nor in design or architekture in general. If so, it would be judged fake and ridiculous.
Peter Kennedy

Organist ChristChurch Jarrow UK

22 Northbourne Road. Jarrow. Tyne and Wear. NE32 5JS
Comment
Reply #74 on : Fri September 28, 2007, 22:51:36
I would hope that the decision will be looked at again, with a view to leaving things as they are.
A magnificent Organ which looks far better than the horror that it replaced,
Ruth Forsbach-Backhaus

Kirchenmusikdirektorin, Kreiskantorin des Kirchenkreises Lennep, Kantorin der Evangelischen Stadtkirche Remscheid

Haddenbacher Str. 70, D-42955 Remscheid
Comment
Reply #75 on : Fri September 28, 2007, 22:55:05
Ich hatte 2006 die Freude, die Orgel in der Nikolaikirche in Hamlstadt in einer Orgelmusik zu spielen. Ich war begeistert von dem ausgewogenen Klang und auch der optischen Integration des Instrumentes in den Kirchenraum. Ich plaidiere entschieden dafür, die Orgel so zu belassen, wie sie erbaut wurde.
Derek R.F.Brown

Assistant organist St. Bart's Benton

39,Firtree Cres.Forest Hall, Newcastle/Tyne,ENGLAND
Comment
Reply #76 on : Fri September 28, 2007, 23:01:33
With respect I think the Committee of the C.A.B.
should listen very carefully to all the organ experts and organists and hear what they are saying.
Dr Terry Mason

Organist

1 Percy Terrace, Whitley Bay, UK
Comment
Reply #77 on : Fri September 28, 2007, 23:10:50
Karstein Askeland

Kantor i Mariakirken

Bergen
Comment
Reply #78 on : Fri September 28, 2007, 23:12:53
Det rekker nu. La det bli med tanken.
Helena Cervin

Kantor, sångerska och sång- och musikdramapedagog

Adventsvägen 16, 415 14 Göteborg
Comment
Reply #79 on : Sat September 29, 2007, 00:18:39
Stephen Hogger

Director of Music Lavenham Parish Church UK

21B Salisbury Avenue Colchester UK
Comment
Reply #80 on : Sat September 29, 2007, 01:43:33
Why would any one want to recreate such a monstrosity!
Janis Kalnins

Organbuilder

Macitajmuiza, Ugale, Lettland
Comment
Reply #81 on : Sat September 29, 2007, 08:35:31
The object of discussion (old organ with the facade) does not exist! How not existing thing can be a protected monument?!
Arvin N. Berner

Director of Music and Organist

California, United States of America
Comment
Reply #82 on : Sat September 29, 2007, 08:44:22
The prudent direction is obvious. Please open your ears and listen.
Karl Nelson

orgelbyggare

Lidköping
Comment
Reply #83 on : Sat September 29, 2007, 09:10:26
Det handlar om orgelkonstens framtid i Sverige.
Andrew Christer

Organist St. John The Evangelist Darlington

14 Melsonby Cres
Comment
Reply #84 on : Sat September 29, 2007, 10:27:59
Mikael Fahlstedt

organist

Bragevägen 13, 3tr. 136 46 HANDEN
Comment
Reply #85 on : Sat September 29, 2007, 11:17:52
Katarina Hiller

musiker Högsbo församling, Kaverös

Enskiftesgatan 9, 418 73 Göteborg
Comment
Reply #86 on : Sat September 29, 2007, 11:25:15
Alan Gidney

Organist

Longframlington, Northumberland, UK
Comment
Reply #87 on : Sat September 29, 2007, 12:15:35
Beverley A Palin

Organist of St Cuthberts' church, Amble

Amble, Northumberland, UK
Comment
Reply #88 on : Sat September 29, 2007, 13:17:28
Ruth Svensson

organist

Oskarshamn
Comment
Reply #89 on : Sat September 29, 2007, 14:31:02
Erling A. Thomsen

Domorganist, DK-Aalborg

Algade 35A DK-9000 Aalborg
Comment
Reply #90 on : Sat September 29, 2007, 15:00:00
Michael J. Thomsen

Organist og orgelsagkyndig

Svenstrupvej 81, DK-5260 Odense S, Danmark
Comment
Reply #91 on : Sat September 29, 2007, 15:03:22
Inger-Lise Ulsrud

Førsteamanuensis i orgel ved Musikkhøgskolen i Oslo, Kantor i Uranienborg kirke

Hoffsveien 62 c N-0377 OSLO
Comment
Reply #92 on : Sat September 29, 2007, 15:47:54
H. J. Østergaard

domorganist - orgelsagkyndig

Maribo Domkirke, DK-4930 Maribo, Danmark
Comment
Reply #93 on : Sat September 29, 2007, 17:04:52
Om igen! - Please, think it over once again!
Susan LANDALE

Cathedral of St Louis des Invelides, Paris

3, rue Victor Hugo, F-78230 Le Pecq, France
Comment
Reply #94 on : Sat September 29, 2007, 22:11:15
The present case is not only functional but enhances, as all fine cases should, the tonal balance of the instrument, as well as being visually satisfying.
The Tengbom case is basically ugly and has none of these merits; the addition of what - from the photograph - looks like a disproportioned and "out of style" Rückpositiv, does nothing to improve it. For the sake of this fine instrument and its vocation, as well as for the sake of the reputation and prestige of the Swedish Antiquarian Aministration, please review your position!
Françoise DORNIER

Organiste, Professeur Orgue Conservatoire Paris 5ème

VITRY SUR SEINE
Comment
Reply #95 on : Sun September 30, 2007, 12:39:43
Patrick Delabre

Organiste titulaire Cathédrale de Chartres

4 passage Gérard Vitry sur Seine 94400 F
Comment
Reply #96 on : Sun September 30, 2007, 12:46:49
Jan K Delemark

Organist i Kortedala församling, Göteborg

Ungmästaregatan 39, 415 06 Göteborg
Comment
Reply #97 on : Sun September 30, 2007, 13:12:58
Karin Nelson

Lektor i orgel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Gustav Adolfsgatan 20, 531 96 Lidköping
Comment
Reply #98 on : Sun September 30, 2007, 14:22:12
Stefan Therstam

Professor, Prefekt - Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

Badstrandsvägen 7, 112 65 Stockholm
Comment
Reply #99 on : Sun September 30, 2007, 14:38:16
Do we in Sweden want to kill the little interest in organ culture that is left by putting - in this case obviously doubtlful (but typical) -antiquarian aspects first?
Waste of time, efforts and money follows all to often in the trails of the Swedish Antiquarian authority.
The department handling organ questions at RAÄ lacks the broad competence and general perspective necessary to secure a natural progression of the organ building art in this country and, thus, make good compromises.

Unfortunately, RAÄ:s actions are not unique or limited to this organ...

Stefan Therstam
Professor
Head of department - faculty of classical music
Royal College of Music, Stockholm
Organist in Engelbrekt church, Stockholm
stefan.therstam@kmh.se
Latour Eric

Titulaire orgue historique cathédrale d'Annecy (F)

7 passage des argos F 74000 ANNECY
Comment
Reply #100 on : Sun September 30, 2007, 14:55:58
L'orgue actuel n'est pas laid, il est intégré à l'édifice, reconstituer les erreurs et les fautes de goût de nos prédécesseurs est un comble. Le plus révoltant serait un gaspillage de moyens financier, un scandale vis à vis des instruments qui attendent, faute de d'argent d'être restaurés, et vis à vis des collectivités qui ne trouvent pas d'argent pour concrétiser des projets; Laissez ces orgues tranquilles, nos enfants nous en seront reconnaissants.
Charles Hendrickson

Orgelbyggare

1403 N. 5th St. , St. Peter, MN, USA
Comment
Reply #101 on : Sun September 30, 2007, 16:03:37
It would be a large mistake to attempt a restoration of the previous and non-existent facade.
erling with aasgard

Vik.domorganist Nidaros domkirke Trondheim

Havstein Byåsen 7021 Trondheim
Comment
Reply #102 on : Sun September 30, 2007, 16:35:16
Dette MÅ revurderes!!
Huff, huff og atter huff
Olivier Houette

organiste titulaire de cathédrale de Poitiers

108, rue Lemercier appt. 521 - 75017 Paris
Comment
Reply #103 on : Sun September 30, 2007, 16:54:59
Alain Mabit

Organiste du grand-orgue de l'Abbatiale Saint-Etienne de Caen, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris

24 A rue Leroy-Beaulieu
Comment
Reply #104 on : Sun September 30, 2007, 17:03:54
colin francois

professeur de musique de chambre, accompagnateur au piano, Ecole Nationale de Musique de bastia

place favelli 20200 bastia
Comment
Reply #105 on : Sun September 30, 2007, 18:43:34
Scandaleux!
Fédorova Ekatérina

organiste de la paroisse Ste Marie de Brando, cantatrice

Mausoléo 20222 Brando
Comment
Reply #106 on : Sun September 30, 2007, 18:46:26
Mats Åberg

Organist

Stilvägen 12 791 44 Falun, Sweden
Comment
Reply #107 on : Sun September 30, 2007, 18:50:54
Tråkigt när prestigen blir viktigare än kyrkans och orgelns bästa.
Len Young

Choral conductor

2 Cross Keys Lane, Low Fell, Gateshead NE9 6DA UK
Comment
Reply #108 on : Sun September 30, 2007, 19:10:59
Vincent Paulet

composer, organist, teacher (Conservatory of Lille)

13 le Montferré F-51500 Trois-Puits (France)
Comment
Reply #109 on : Sun September 30, 2007, 19:33:30
Ralph Gustafsson

Professor i solistiskt orgelspel vid Kungl Musikhögskolan, organist i S:ta Maria Magdalena kyrka, Stockholm

Ebbagatan 18, 138 33 Älta
Comment
Reply #110 on : Sun September 30, 2007, 20:01:34
Sven Olof Åkerlund

Civilingenjör

Gnejsvägen 16, 141 39 Huddinge
Comment
Reply #111 on : Sun September 30, 2007, 20:31:00
Frank Dittmer

Domorganist an St. Nikolai Greifswald

Am St. Georgsfeld 29, D-17489 Greifswald, Tyskland
Comment
Reply #112 on : Sun September 30, 2007, 20:59:51
Vor wenigen Jahren hatte ich Gelegenheit, auf der neuen klanglich sehr schönen wie optisch ansprechenden Orgel zu spielen. Ich plädiere vehement für die Erhaltung der Orgel mit ihrem ausgewogenem Prospekt!
Hampus Lindwall

Organiste titulaire de l'église du Saint-Esprit

5, rue de Prague, 75012 PARIS
Comment
Reply #113 on : Sun September 30, 2007, 21:00:23
Pierre MEA

Organiste titulaire de la Cathédrale de Reims

90, rue L. de Vinci - 51100 REIMS
Comment
Reply #114 on : Sun September 30, 2007, 21:08:11
François Ménissier

Organiste titulaire du grand orgue historique de l'église St-Nicolas-des-Champs à Paris, prof. d'orgue au Conservatoire de Rouen, membre de la Commission nationale des monuments historiques

50 bis rue verte, F-76000 ROUEN France
Comment
Reply #115 on : Sun September 30, 2007, 21:09:13
David Aurelius

pensionärad kantor i östhammar

nybohovsgränd 18 11763 Stockholm
Comment
Reply #116 on : Sun September 30, 2007, 21:26:46
We ordered the first Karl Nelson organ in Sweden and it has won praises from many world class organists (Hans Hellsten, Hans Fagius, Margaret Phillips, and many more..... I trust his judgment in this affair.
Edward Landin

Student

Rochester, NY USA
Comment
Reply #117 on : Sun September 30, 2007, 21:29:16
Frédéric DESENCLOS

professeur au conservatoire d'Orléans, organiste à la chapelle royale du château de Versailles

19 rue Marc Sangnier 45400 Fleury les Aubrais (France)
Comment
Reply #118 on : Sun September 30, 2007, 21:43:56
Projet totalement absurde et incompréhensible!
Ce nouveau buffet est vraiment très laid.
Anthony Le Roux

organiste du temple du Foyer de l'âme, Paris

31 Avenue Miss Cavell 94100 Saint Maur
Comment
Reply #119 on : Sun September 30, 2007, 21:51:23
Aart de Haan

Organist and orgelbyggare

Preludeweg 538 P Alphen aan den Rijn The Netherlands
Comment
Reply #120 on : Sun September 30, 2007, 22:03:41
I hope there is a possibility to retrieve the decision about the beautiful and majestic organfacade in this church. This current facade is in shape with the architecture of the church. The old Tengbom-facade is not representing the sound of this organ. I wish you all the wisdom to make a good decision, and I hope it will be in a positive way.
William Visscher

Organist, Master Organbuilder - AIO,

2440 8th Ave, Apt. 4, Oakland, California, USA
Comment
Reply #121 on : Sun September 30, 2007, 22:14:13
The architecture of the room crys out for an organ case along the lines of the one you have. Its grace, elegance, and proportions enhance the west end of the room, unlike its predecessor. Acoustically and tonally it is also integral to the instrument. As one does not put a Steinway Grand Piano in a square plywood box, so this organ can hopefully be left as an intact entity.
Martin Hausner

Orgelbyggare

Tärnsjö, Sweden
Comment
Reply #122 on : Sun September 30, 2007, 22:22:15
Som jag förstår saken var det inte väsentligt att bevara varken teknik eller klang av den tidigare orgeln. Därmed blir den förra fasaden alltid främmande för den nya orgeln och därmed konstnärligt felaktig.
Och detta helt bortsett om det är genomförbar eller ekonomiskt försvarbar.
Kan det inte räcker att bevara den gamla fasaden med fotodokumentation, ev uppställd på Länsmuseet eller om så måste i kyrkan för en intresserad allmänhet?
Lidia Ksiazkiewicz - Dubois

organiste

2 rue Saint-Denis, 49100 Angers, France
Comment
Reply #123 on : Mon October 01, 2007, 00:54:21
No comments.
Bruce Fowkes

Organ builder,

7821 Old Lee Highway, Chattanooga, Tennessee. USA
Comment
Reply #124 on : Mon October 01, 2007, 03:19:11
Not only is the new organ case a beautiful one it would seem that it is now a part of the church's history and has more merit than the 40s facade as it is integral to the new organ.

If it is really important to preserve the 1940s facade maybe it should be erected elsewhere in the church or better yet in a church that was built in the 20th century.

Best of luck.
David Rothe

University and Church Organist

1455 Heritage Oak Drive, Chico, CA 95928
Comment
Reply #125 on : Mon October 01, 2007, 04:08:44
The new case is much more attractive and much more in the tradition of the true historical organ. The old facade is ugly and is a poor representative of 1960's organ architecture. I agree with (and second) the well stated opinion of Susan Landale on this matter.
John A. Panning

Organ Builder

219 South West Street, Lake City, Iowa USA
Comment
Reply #126 on : Mon October 01, 2007, 04:31:34
Göran Blomberg

Fil.dr. docent i musikvetenskap, musikdirektör

Blodstensvägen 22 S-75258 UPPSALA Sverige
Comment
Reply #127 on : Mon October 01, 2007, 08:22:14
Christian Schultze

Organist

Stensögatan 6
Comment
Reply #128 on : Mon October 01, 2007, 08:26:41
Nicholas Page

Organist, St George's Methodist Church, York

6 Straylands Grove, York, YO31 1EA, England
Comment
Reply #129 on : Mon October 01, 2007, 09:25:05
The case of the new organ is aesthetically far superior to the one it replaced and the disruption to the instrument and cost of reinstating the old one cannot be justified.
Tom Leech

Assistant Director of Music, Ripon Cathedral

Ripon Cathedral, North Yorkshire, England
Comment
Reply #130 on : Mon October 01, 2007, 10:23:59
Peter Langberg

Rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole

Digevej 11, 6270 Tønder, DK-Danmark
Comment
Reply #131 on : Mon October 01, 2007, 10:27:47
Jeg er målløs!!-Det er en helt igennem vanvittig tankegang,som vidner om total mangel på forståelse af sammenhæng mellem orglets klanglige opbygning og dets arkitektoniske udformning.
Jeg håber inderligt det vil lykkes at få stoppet dette tåbelige projekt!-Den nuværende facade er usædvanlig smuk og harmonisk og afspejler orglets klanglige opbygning. Og sådan skal det jo være!Der må jo også have været gode argumenter for at man opgav den gamle facade. Det har man åbenbart ikke tidligere haft problem med. Den er jo mistet! -Hvordan kan den så pludselig blive en "umistelig" del af kirkens arkitektur? - Svært at finde gode argumenter herfor! - Man burde glæde sig over at så smuk en orgelfacade smykker rummet.
aj schuurmans

Amateur-organist

Hoge Randweg 18, 5408 NB Volkel, The Netherlands
Comment
Reply #132 on : Mon October 01, 2007, 11:17:54
New organ is state-of-the-art of nowadays. It looks great and must sound gloriously!
I suggest to better have the new organ kept installed as it is now.

I wish you all success with your petition and suggest to install an impression of the organ-sound on your website, thus proving that the sound is great and that the re-installation of the old facade might do harm to the sound!!!

Ad Schuurmans
Mats Hultkvist

organist

Helsingborg
Comment
Reply #133 on : Mon October 01, 2007, 11:41:58
Att den nya fasaden är mer kongenial med det nya instrumentet än den gamla, är väl för alla en självklarhet? RAÄ gör uppenbarligen den bedömningen, att detta är av underordnad betydelse, jämfört med värdet av att spara den gamla fasaden. Detta speglar en tendens inom svenskt orgelbyggeri (som är starkt dominerat av RAÄ), vilken innebär en konstnärligt hämmande syn på orgeln som enbart ett historiskt instrument. Vart har kreativiteten och djärvheten tagit vägen? Jag efterlyser influenser från utländskt, samtida orgelbyggeri och vågade stilblandninger. Var finns motsvarigheten till orgelrörelsens starka orgelbyggarpersonligheter med vilda visioner, intelektuell skärpa och konstnärlig integritet? Måste "orgel" vara så tråkigt?

Detta försvarar dock inte den ignoranta hållning Halmstads kyrkliga samfällighet har visat i handläggningen av ärendet. Med en smartare hantering hade man troligen kunnat undvika låsta positioner och så småningom fått som man ville.
Daniel Björkdahl

organist, kördirigent, Master of Music

Skånegatan 15B, 411 40 Göteborg
Comment
Reply #134 on : Mon October 01, 2007, 11:57:16
Johannes Friberg

Kantor

Omgången 458 rum 92, 41280 Göteborg
Comment
Reply #135 on : Mon October 01, 2007, 12:57:49
Hanna Larsson

Organist

Gullringsgatan 2 645 32 Strängnäs
Comment
Reply #136 on : Mon October 01, 2007, 13:29:03
Füglister-Sermier Annette

Facteur d'orgues

rte de Larzelly 30 1974 Arbaz / VS / Switzerland
Comment
Reply #137 on : Mon October 01, 2007, 14:46:25
Füglister

Orgelbauer

route des Combes 27 CH-Grimisuat
Comment
Reply #138 on : Mon October 01, 2007, 14:48:36
Welch hirnverbrannte Idee! Unglaublich, aber leider wahr !!
PINARDEL

Organiste de N-D de Grâce de Passy. Paris

31, rue Chanzy. 75011 PARIS. FRANCE
Comment
Reply #139 on : Mon October 01, 2007, 15:19:50
Robert Ranquet

Président, Grandes Orgues de ST Louis en l'Ile

11b bld Morland - 75004 Paris
Comment
Reply #140 on : Mon October 01, 2007, 16:25:27
Yeuk !...
Ann-Britt Nykvist

Kantor

Bäckebolsförsamling
Comment
Reply #141 on : Mon October 01, 2007, 17:15:09
Hilmar Gertschen

Organist und Musiklehrer

Bammattenweg 23 CH-3904 Naters
Comment
Reply #142 on : Mon October 01, 2007, 17:40:53
Silbermann hat seine Barockorgeln auch als ganze Einheit in die Kirchen gleich welchen Stiles gestellt. Eine Orgel ist eine Einheit von äusserer Erscheinung und klanglicher sowie technischer Anlage und soll nicht von Architekten im Aussehen verändert werden, selbst dann nicht, wenn das besser zum Kirchenraum passen würde.
Rev. Thomas J. Carroll, S.J.

Organist

300 Manresa Way, Los Altos, CA
Comment
Reply #143 on : Mon October 01, 2007, 18:10:44
Gillian Weir

International concert organist

12c The College, DURHAM, DH1 3EQ
Comment
Reply #144 on : Mon October 01, 2007, 18:35:37
I support the sentiments expressed above. It is incomprehensible that such an unsuitable façade should be thought fitting to replace the beautiful and fitting case at present in place.
Gillian Weir DBE
Paul Helfer

organist

ch. Lécheire 1
Comment
Reply #145 on : Mon October 01, 2007, 19:07:34
Troels Krohn

Orgelbygger

Kurreholmvej 4, 3330 Gørløse Danmark
Comment
Reply #146 on : Mon October 01, 2007, 19:37:26
Lad os håbe, at faglighed og æstetik sejrer over fejlslagen historiesnobberi og økonomisk uansvarlighed!
Catherine Ennis

Organist, St. Lawrence Jewry next Guildhall, London

27, Southwood Avenue, London N6 5SA
Comment
Reply #147 on : Mon October 01, 2007, 19:39:53
The proposal would be senseless vandalism at a huge cost. Please reconsider.
Dubuis -Bianchi Véronique

Organiste St Théodule et Valère,Sion

CH-Ch.de la Villa,1965 Savièse,VS
Comment
Reply #148 on : Mon October 01, 2007, 19:58:06
Martin Haselböck

Professor for Organ, University of Music Vienna, Vienna Court Organist

A-1030 Wien, Reisnerstrasse 28
Comment
Reply #149 on : Mon October 01, 2007, 19:59:04
Dr Giles Brightwell

Interim Director of Music, St Paul's Episcopal Church, K Street, Washington DC

St Paul's Episcopal Church, K Street NW, Washington DC 20037, USA
Comment
Reply #150 on : Mon October 01, 2007, 20:06:30
This is an astonishing proposal, which makes absolutely no sense at all. It has all the hallmarks of a bureaucratic process influenced by bland edicts rather the highly specialised knowledge required for such projects or basic common sense. Please reconsider.
Jesper Rydén

Universitetslektor, Uppsala universitet

Uppsala
Comment
Reply #151 on : Mon October 01, 2007, 20:33:22
Mark Falsjö

Organist, musikförläggare

Valla Vallhalla, 590 41 RIMFORSA
Comment
Reply #152 on : Mon October 01, 2007, 20:44:00
Detta aktuella fall är tyvärr ytterligare en pinsam påminnelse om hur inkompetens (och i flera fall kotterier) värderas högre än initierad kunskap och det som åtminstone förr var gångbart, nämligen SUNT FÖRNUFT. Jag vet att detta inte är första gången som RAÄ:s numera orgelsakkunnige argumenterat ”i det blå”, med hänvisning till sakskäl som får även en oinvigd att blekna. Orgelsverige behöver inte mer dumhet och fjantigt prestigetänkande från de som inte är intresserade av en levande orgelkultur i ordets riktiga bemärkelse. Har RAÄ:s nuvarande ”sakkunnige” inte lärt sig något av historien???
Lynne Davis

Associate Professor of Organ, Wichita State University, Wichita, KS

Wichita State University, School of Music, 1845 Fairmount, Box 53, Wichita, KS 67260-0053, USA
Comment
Reply #153 on : Mon October 01, 2007, 20:53:32
Roger Gifford

Musician

2 Cannon Street, London EC4< 6XX, UK
Comment
Reply #154 on : Mon October 01, 2007, 21:18:11
I support the movement detailed above and wish to add my voice to those signing this petition

Roger Gifford
Matthew V. Schembri

Organist

Malta
Comment
Reply #155 on : Mon October 01, 2007, 21:25:48
Both musically and architecturally speaking, the present facade seems more appropriate, fitting and comfortably laid out. Please do reconsider.
Cecilia Sandgren

Kyrkomusiker

Vapnö kyrkstuga, Halmstad
Comment
Reply #156 on : Mon October 01, 2007, 22:06:02
Allvarligt talat - är det inte dags att lägga prestigen åt sidan och lyfta blicken mot orgelläktaren? Att påstå att den gamla fasaden (som dessutom var av bedrövlig kvalité - en icke okänd organist beskrev den en gång som en samling stuprör) passar bättre än den nya är skrattretande. Gräv ner stidsyxan och låt förnuftet vinna!
Brita Sjöberg

organist

Sølvgade 103, 1307 København K
Comment
Reply #157 on : Mon October 01, 2007, 22:06:12
Nils Larsson

Organist Högalidskyrkan, Stockholm, lärare Kungl Musikhögskolan

Ribegatan 108, 164 45 Kista
Comment
Reply #158 on : Mon October 01, 2007, 22:06:19
Martin Heini

Organist, Dozent Musikhochschule Luzern

Luzern, Switzerland
Comment
Reply #159 on : Mon October 01, 2007, 22:15:01
Lukas Arvidsson

Organist i Kristus Kounungens Katolska kyrka, Göteborg

Sandrevelsvägen 7, 422 50 Hisings Backa
Comment
Reply #160 on : Mon October 01, 2007, 22:21:31
Den nya orgeln bör givetvis inte täckas av den gamla fasaden med tanke på hur väl nya orgelns fasad samklingar med kyrkorummets utformning. Och givetvis är ju den nya orgelns fasad utformad utifrån klangen i instrumentet.

Hur RAÄ och församlingen har diskuterat kan jag inte veta, och kan därför inte ha någon åsikt om något hanterande av frågan, mer än att jag misstänker att det kunde skötts något smidigare.
Maria Helena Tharp

organist

New York
Comment
Reply #161 on : Mon October 01, 2007, 22:23:18
Barry Jordan

Domorganist Magdeburg

Goethestr. 36, 39108 Magdeburg, Germany
Comment
Reply #162 on : Mon October 01, 2007, 23:11:50
I saw this organ in the workshop. It is a thing of beauty. Hiding it behind that hideous fence of bad pipework would be worse than ludicrous, it would be barbarous.
Monica Melcova

Prof. d´orgue au Cons. Gaston Litaize, Tit. a Saint Martin des Champs

30 Avenue Secretan 75019 Paris
Comment
Reply #163 on : Mon October 01, 2007, 23:43:38
Kaum zu glauben..
Geoffrey Watson

Organist & Choirmaster

4 Blayney Row, NE15 8QD
Comment
Reply #164 on : Tue October 02, 2007, 01:23:44
The old facade appears to lack any sense of scale within itself or relevance to the building and is plain ugly!
Christopher Wrench

Director of Music, St Mary's Kangaroo Point, Brisbane

PO Box 196
Comment
Reply #165 on : Tue October 02, 2007, 03:06:44
The organ façade is an integral part of the instrument. I cannot see any possible technical, musical or aesthetic justification for the proposal to replace the current magnificent façade with the old one. To do so would also represent an appalling waste of money.
Revd Rupert Jeffcoat

Music Director, St John's Cathedral, Brisbane

373 Ann street, Brisbane Q 4001
Comment
Reply #166 on : Tue October 02, 2007, 03:44:08
My Swedish is pretty good but the proposal does not make sense in any language. To vandalise an instrument for no musical benefit is perverse!
Peter Jewkes

Organbuilder; President, Australian Guild of Master Organbuilders; Organist, Christ Church St Laurence, Sydney.

Sydney, Australia
Comment
Reply #167 on : Tue October 02, 2007, 04:01:03
William Wright

Organist

Deer Park United Church, 129 St. Clair Avenue West, Toronto, Ontario, Canada
Comment
Reply #168 on : Tue October 02, 2007, 04:11:25
This seems a very foolish and inartistic idea. Is ugly suddenly beautiful?
Johannes Landgren

Ph.D., Professor, Head of Research Education at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at Göteborg University

Alkegatan 12, 431 64 Mölndal
Comment
Reply #169 on : Tue October 02, 2007, 04:21:47
Please: Stop the madness!!!
Elise Lancerotto

Organist

bering 2662, providencia, chile
Comment
Reply #170 on : Tue October 02, 2007, 04:32:59
David Drury

organist & Director of Music

St Paul's College, Sydney, Australia
Comment
Reply #171 on : Tue October 02, 2007, 05:26:02
Michael D. Fulcher

Director of Music

139 Grafton rd, Roseneath, Wellington,NZ
Comment
Reply #172 on : Tue October 02, 2007, 05:40:12
The previous facaed is clearly not in keeping wihtt he light feeling inside the church and is heavy and "Gothic" in effect. The new facade looks elegant and Appropriate int he arhcetectural ambience of the current church.
Peter de Blois

Director of Music

Holy Trinity Cathedral, Auckland, New Zealand
Comment
Reply #173 on : Tue October 02, 2007, 06:08:36
I cannot understand why it is seen as appropriate to replace such a beautiful case with something which is not in keeping with the rest of the buidling. The musical problems (and financial!) which will be caused by trying to force a square peg into a round hole should, surely, be of paramount consideration.
Nicholas Grigsby

Organist & Director of Music

Wanganui Collegiate School, New Zealand
Comment
Reply #174 on : Tue October 02, 2007, 06:22:54
The proposal is absurd. Please reconsider.
Waeber Jean-David

Organiste

Ch. des Peupliers 1040 Villars-le-Terroir (Suisse)
Comment
Reply #175 on : Tue October 02, 2007, 06:43:22
Aumüller, Gerhard

Prof. Dr.

D-35032 Marburg, Robert-Koch-Str. 8
Comment
Reply #176 on : Tue October 02, 2007, 07:30:16
Der jetzige Propekt ist klar, ausgewogen und stilistisch überzeugend. Ein Rekonstruktion des alten Gartenzaun-Prospekt wäre stilistisch, musikalisch, architektonisch und denkmapflegerisch ein totaler Anachronismus.
Bitte verschandeln Sie Ihre Kirche nicht.
Per-Ola Svensson

kantor

Ståthållaregatan 60 A, Kalmar
Comment
Reply #177 on : Tue October 02, 2007, 08:52:07
Kommentar är överflödig...
Göran Klarén

Organist

Norra Ågatan 5f
Comment
Reply #178 on : Tue October 02, 2007, 09:19:35
Kim Stewart

Organist

Sydney, AUTRALIA
Comment
Reply #179 on : Tue October 02, 2007, 09:20:31
Colm Carey

Master of the Music, HM Tower of London. Belfast City Organist

C/O Chapel Royal, HM Tower of London, London EC3N 4AB
Comment
Reply #180 on : Tue October 02, 2007, 09:24:16
Birgitte Ebert

Domorganist

Hømvej 4, 6760 Ribe
Comment
Reply #181 on : Tue October 02, 2007, 10:26:36
STAEHLE

organist

F 74000 ANNECY
Comment
Reply #182 on : Tue October 02, 2007, 10:34:54
PROD'HOMME Francis

organiste

30 La Rive Ardevon F 50170 Pontorson
Comment
Reply #183 on : Tue October 02, 2007, 10:38:11
Schneller Carmen

Organistin in Stalden-Saas, VS, CH

3902 Glis
Comment
Reply #184 on : Tue October 02, 2007, 11:00:59
Dieser willentliche Rückschritt ist unverständlich.
Douglas Lawrence OAM

DOM The Scots' Church, Melbourne

434 Brunswick Road, W. Brunswick. VIC 4055 Australai
Comment
Reply #185 on : Tue October 02, 2007, 12:37:50
I cannot believe that this matter has been properly discussed. The proposal is beyond belief. The case of the new organ is eleagant and fitting and looks well in the church. The old case is extremely ugly and does not reflect the beauty and dignity of the church. t is also fro the poorest of all periods of organ design.

It would look well in a chapel in Disneyland!
Michel geoffroy

Titulaire de l'Orgue de Choeur de la Madeleine (Paris)

4 rue de Montgeron 94290 Villeneuve le roi France
Comment
Reply #186 on : Tue October 02, 2007, 12:39:21
Jan-Olov Berglund

Kyrkomusiker i Ovansjö kyrka

Allévägen 34, 811 36 Sandviken
Comment
Reply #187 on : Tue October 02, 2007, 12:44:08
Hela ärendet är hårresande!!! Fasaden är ju dessutom väldigt flott!
Christopher Herrick

Concert Organist

30 Chesham Road, Kingston upon Thames, Kt1 3AQ UK
Comment
Reply #188 on : Tue October 02, 2007, 12:54:45
Having played this organ and made a CD recording on it for the internationally famous record label Hyperion, I speak with great passion and some authority in saying that to perform this act of vandalism on such a beautifully constructed and lovingly voiced instrument would be both heart breaking and ridiculous to the point of madness.

Please think again. Draw back. Rejoice in what you have.

If this strange thing were to go ahead, the people responsible for it would be a laughing stock to future generations.

Please don't do it.
Fritz Noack

Organ Builder, past president International Society of Organbuilders

Main and School Sts, Georgetown, MA, USA
Comment
Reply #189 on : Tue October 02, 2007, 13:06:10
John O'Donnell

Monash University Organist

PO Box 781, Woodend, Victoria, Australia 3442
Comment
Reply #190 on : Tue October 02, 2007, 13:24:44
The proposal is simply incomprehensible.
Was it dated 1 April?
Susanne Berger

f.d. kulturpolitiker i Nacka (fp)

Blåhammarv. 7, 132 42 Saltsjö-Boo
Comment
Reply #191 on : Tue October 02, 2007, 13:30:53
Den nuvarande orgeln är dessutom väldigt vacker och passar bra in i den gamla kyrkan, vars stil är äldre än Tengbomvarianten.

Låt klokhet, musik - och kulturintresse segra!

Hälsningar
Susanne Berger (med rötter i Halmstad)
Eva-Maria Rummo

Kantor

Mintensgatan 1, 41663 Göteborg
Comment
Reply #192 on : Tue October 02, 2007, 13:36:39
Dr. Diana Lee Lucker

Organists, Assoc. Dir. of Music, Director of Music Series

Wayzata Community Church, Wayzata, MN USA
Comment
Reply #193 on : Tue October 02, 2007, 13:48:47
Dr Peter King

Organist and Director of Music

Bath Abbey Office, 12 Kingston Buildings, BATH BA1 1LT UK
Comment
Reply #194 on : Tue October 02, 2007, 14:00:22
Beaurocracy must not be allowed to stand in the way of progess.
Anna Kenyon

Hyperion Records

9 Eldon Rd, London
Comment
Reply #195 on : Tue October 02, 2007, 14:04:00
Curt Carlsson

Redaktör

Törners väg 58, 18157 LIDINGÖ
Comment
Reply #196 on : Tue October 02, 2007, 14:06:27
Jennifer Chou

Director of Music

552 Burke Road, Camberwell 3124, Australia
Comment
Reply #197 on : Tue October 02, 2007, 14:20:53
The old case as shown in the photo is so ugly and doesn't blend with the look of its surrounding whatsoever, I just cannot imagine anyone sensible to want to recreate such a piece of structure. Please reconsider this for the sake of general esthetic, the beautiful design and colours of the present case, the narrow and high ceiling of the church, and all the interiors of the building. One can perhaps retain good sound in any organ case or even without an organ case, but the eyes certainly would not agree!
Ole Olesen

Leder af Den Danske Orgelregistrant

Musikmuseet Åbenrå 30 DK-1124 København K.
Comment
Reply #198 on : Tue October 02, 2007, 14:30:08
Man kniber sig i armen: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Kan dette absurde administrative påbud være alvorligt ment?
Wolfgang RUBSAM

Professor of organ, University of Music, Saar, Germany

46 South, 700 East, VALPARAISO, IN USA 46383
Comment
Reply #199 on : Tue October 02, 2007, 14:40:01
Please do not change this instrument, as
It would be a waste of funds and time spent, distroying artistic integrity.

Wolfgang RUBSAM
Robert C Horton

Assistant Professor of Music & Director of Keyboard Studies

Dordt College (Sioux Center, IA)
Comment
Reply #200 on : Tue October 02, 2007, 15:04:14
This is a joke, right? Some clown actually passed a proposal to spend that much money to do this? I thought we had some fools here in the USA; but this truly takes all!
Showing comments 1 to 200 of 778 | Next | Last

tillbaka / back